ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
สายตรงผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางแสงจันทร์  มาเมือง
ครูโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ

โทรศัพท์มือถือ 099-8866953
โทรศัพท์โรงเรียน 055-567119
(เวลาราชการ 08.00น.-16.30น.)


ร้องเรียนทาง facebook

โดยเข้า www.facebook.com แล้วเข้ารหัสของตัวเอง
จากนั้น ช่องค้นหา ให้พิมพ์คำว่า "โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ"
เมื่อพบแล้ว เข้าช่องข้อความ แล้วพิมพ์ข้อร้องเรียน


ร้องเรียนทาง E-mail

ส่งเรื่องร้องเรียนไปที่
E-mail : jksschool@gmail.comร้องเรียนทางจดหมาย
ส่งมาที่ 
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ หมู่ที่ 6
ต.มหาวัน 
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110


ร้องเรียนโดยตรงที่โรงเรียน
ติดต่อที่ห้องธุรการของโรงเรียน
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์
เวลาราชการ 08.00 น.-16.30 น.


..........................................................